Category Archives: Democracy

Het participatiezintuig

Participatief besluiten gaat niet meer weg; de kunst is om er gevoel voor te ontwikkelen, wat ik hier het participatiezintuig noem.

Afbeelding: Christel Sagniez / Pixabay 

Heel geleidelijk is participatie – in het bijzonder die van burgers – een steeds belangrijker onderdeel aan het worden van besluitvormingsprocessen. Je ziet het bijvoorbeeld aan de Omgevingswet, die bepaalt dat straks omwonenden en belanghebbenden meebeslissen over wat er gebeurt met hun leefomgeving. Ook zien we een sterke opkomst van burgerberaden, waar door loting bijeengebrachte burgers gezamenlijk aan oplossingsrichtingen voor grote maatschappelijke kwesties werken.

Als je kijkt naar participatie en je wilt het huidige moment duiden, dan zou ik zeggen dat we het tijdperk aan het afsluiten zijn waarin participatie van burgers en belanghebbenden iets was om erbij te doen, als extraatje of experiment, omdat er wat tijd en geld over was, of om een mooie strik te hebben om een besluit te verpakken. Het tijdperk dus, waarin het mogelijk – en gebruikelijk – was om een besluitvormingsproces te hebben waarin degenen die met het besluit moesten leven geen enkele rol hadden. Het tijdperk dat we aan het betreden zijn, is er een waarin participatie in besluitvorming vanzelfsprekend is voor iedereen. Natuurlijk staan we nog aan het begin, maar afgaande op ontwikkelingen in binnen- en buitenland, zit eindelijk de vaart erin.

Het wordt niet vanzelf een succes. De beweegrichting is duidelijk, de bestemming bestaat nog niet. Die moeten we gaandeweg vormgeven, als burgers en als professionele besluitvormers. Op dit soort momenten is het cruciaal dat degenen die positief staan tegenover de verandering er aanjagers van worden. De prachtige Engelse term prefigure komt in me op: het vooruitlopen op een wenselijke toekomstige ontwikkeling en handelen alsof die ontwikkeling er al is. En dat hoeft helemaal geen politiek-activistische aangelegenheid te zijn, integendeel. De sleutel om een toekomst vorm te geven waarin participatief besluiten vanzelf spreekt, en goed werkt, schuilt juist in onze dagelijkse praktijk.

We doen het al op talloze andere manieren, prefigureren. We wachten niet tot overheden en producenten voor ons bepalen dat we onze ecologische voetafdruk verkleinen, we ondernemen zelf actie door duurzamere producten te gebruiken. We voeden onze kinderen op om veel fijnzinniger te zijn over diversiteit dan onze eigen generatie, om daarin in zekere zin ook voorlopers te zijn. Die insteek kunnen we in ons denken en handelen over participatie ook kiezen. De kans is groot dat we onszelf daar een belangrijke dienst mee bewijzen. Stel je voor dat we wachten totdat, ik noem maar wat, het volgende kabinet gaat inkleuren hoe we participatief gaan besluiten. Precies.

Nu gebeurt er om ons heen natuurlijk al heel veel. In kringen van ruimtelijke ordening, klimaat en energie worden er volop nieuwe participatieve besluitvormingsprocessen ontworpen en ook elders is er beweging. Wil je als professional meer leren over de wettelijke voorschriften om besluitvorming participatiever te maken, of de methoden die je kunt toepassen, dan is er hoef je niet lang te zoeken om een cursus te vinden. Het onderstreept eens te meer hoezeer het belang van participatie groeit. Maar, en nu komen we bij dat idee van prefigureren en dat participatiezintuig, ik vraag me af of we onszelf niet verder moeten uitdagen om tot een dieper begrip te komen van wat participatie betekent, hoe het kan werken, en waar het aan zou moeten voldoen. Voor mijn gevoel zijn we er nog lang niet – en dat geldt ook voor mijzelf.

Waar dan niet? Wel, om de wereld te kunnen bekijken door een participatieprisma, zoals sommigen als vanzelf de wereld kunnen zien door een financiële bril, of uit het perspectief van kindveiligheid. Participatie niet langer benaderen als een instrument dat in een bepaald vakje hoort, maar het zien als een dimensie die op bijna alles van toepassing kan zijn. Om daar te komen, moeten we in eerste instantie vooral vragen stellen, aan onszelf en aan elkaar. Vragen die over meer gaan dan alleen het hoe en wat van participatief besluiten, bijvoorbeeld over democratie en over inclusie. Zo kunnen we geleidelijk meer perspectieven gaan zien, meer geluiden gaan horen, participatie gaan voelen. Dat is waar ik aan denk als ik het heb over het ontwikkelen van een participatiezintuig.

Hoe meer mensen er zin hebben om de diepere lagen aan te boren die ons kunnen helpen om participatie vollediger en instinctiever te begrijpen, hoe spannender de toekomst van participatieve besluitvorming wordt. Ik hoor graag van eenieder die net als ik zoekt naar meer, nieuwe, andere vragen – en die net als ik hun participatiezintuig willen ontwikkelen.

Advertisement

Burgerberaad zet bestaande belangenorganisaties niet buitenspel

in samenwerking met Ingrid Prikken

Burgerberaden zijn hot. Onlangs nog nam de gemeenteraad van Het Hogeland (Groningen) een voorstel aan om een burgerberaad te organiseren waarin inwoners mee kunnen praten over de omgevingsvisie van hun gemeente.

Dit levert natuurlijk ook direct discussie op over hoe dit burgerberaad georganiseerd moet worden en wie eraan deelnemen. De auteur van dit opiniestuk in het DvhN, bijvoorbeeld, uit zorgen over het loten van deelnemers en de begeleiding van het proces door “dure experts”. Ook zou een burgerberaad dorpsbelangenorganisaties buitenspel zetten.  

Verschillende rollen

In onze ervaring is dit niet het geval: bestaande belangenorganisaties en de deelnemende burgers hebben allebei een eigen, belangrijke rol in het proces. 

Dorpsbelangenorganisaties hebben, zoals de auteur opmerkt, sterke lokale netwerken, kennis over het gebied en wat er speelt onder bewoners. Dit wordt ook breed erkend, en deze organisaties hebben vaak al ingangen in de lokale democratie. Wat een burgerberaad daaraan toevoegt, is het perspectief van inwoners die misschien niet via bestaande organisaties hun stem (kunnen) laten horen. Daarmee vullen het bredere burgerperspectief en de inspraak van belangenorganisaties elkaar goed aan.

Samen zorgen voor een diverse deelnemersgroep

Om te zorgen voor divers en representatief beraad is loting een bewezen middel. Dat zegt ook Alex Brenninkmeijer in zijn recente rapport over burgerfora. Het mooie van loting is dat daarmee alle inwoners evenveel kans hebben om deelnemer van het burgerberaad te worden. Zo helpt loting ervoor te zorgen dat de deelnemers een diverse groep vormen die ook nog eens een goede afspiegeling vormt van alle inwoners van de gemeente. 

Natuurlijk is het belangrijk om er dan voor te zorgen dat inwoners die worden ingeloot ook daadwerkelijk meedoen. De gemeente, samen met partners – en, inderdaad, experts – kan dat stimuleren door middel van effectieve communicatie en het wegnemen van drempels, letterlijk of figuurlijk. Ook hierin kunnen dorpsbelangenorganisaties een rol spelen.

Belangenorganisaties als kennisbron

Als de gelote groep eenmaal aan de slag gaat, zitten ze niet in een afgesloten ruimte om met elkaar het wiel uit te vinden; integendeel. Het inwinnen van informatie uit ‘het veld’ is een essentieel onderdeel van een burgerberaad. Deelnemers gaan dus in gesprek met allerlei organisaties en personen die over relevante kennis beschikken. Het zou voor de hand liggen dat lokale belangenorganisaties daarbij aan bod komen, evenals (bijvoorbeeld) jongerenorganisaties en natuurbeheerders.

De waarde van onafhankelijke procesbegeleiding

Deze gesprekken helpen de deelnemers van het burgerberaad om tot een gezamenlijke conclusie te komen. Dit gebeurt in een nauwkeurig ontworpen dialoogproces waarin ieders mening aan bod komt. Onafhankelijke professionele procesbegeleiding is essentieel om te zorgen voor werkbare uitkomsten en een positieve proceservaring voor iedereen. Een succesvol burgerberaad zorgt voor een stevig fundament besluitvorming en kan bovendien het vertrouwen en de betrokkenheid van inwoners een impuls geven.

Het is fantastisch om te zien dat steeds meer mensen en organisaties een burgerberaad in hun gemeente tot stand willen brengen. De slagingskans van zulke processen neemt alleen maar toe naarmate lokale organisaties vanaf het begin worden betrokken, zodat iedereen kan bijdragen aan een eerlijk en effectief proces. Dorpsbelangenorganisaties moeten dus zeker niet buitenspel blijven staan.

Remco van der Stoep en Ingrid Prikken

Meer weten over burgerberaden? Wij zijn participatieprofessionals en nemen je graag mee in de ins en outs van burgerberaden tijdens een van onze (online) trainingen. Meld je hier aan. 

Over Brexit – in Dutch

Tweeënhalf jaar van naweeën van het Britse EU referendum hebben mij geleerd dat niets aan Brexit simpel is.

Mede, of misschien vooral, door toedoen van de schreeuwmedia hier is de kloof die zich op 24 juni 2016 openbaarde volop uitvergroot en uitgebuit, waardoor het nu min of meer normaal is voor burgers om hun referendumvoorkeur te zien als een onderdeel van hun wezen.

De lijnen waarlangs het debat zich afspeelt vertonen enige gelijkenis met die van etnische dan wel religieuze conflicten: het verheerlijken van een historische gebeurtenis (het referendum), het wantrouwen van de ander en de waarachtigheid van diens argumenten, en het ondergeschikt maken van andere overwegingen aan die van het winnen van het grondconflict. De redelijkheid is het kind van de rekening en argumenten worden vaker gewonnen op basis van loyaliteit dan op basis van waarde.

Niets te winnen

De tragiek is dat er helemaal niets te winnen valt. Het is breeduit gedocumenteerd dat er voor een Verenigd Koninkrijk buiten de EU bijzonder weinig hoop gloort om op welke wijze dan ook een betere natie te worden. Evenzeer biedt een uitkomst waarbij Brexit wordt afgelast op zichzelf niets inspirerends: het is terug bij af, minus de schade die in het proces is opgelopen.

Intussen hebben alle hoofdrolspelers hun eigen agenda’s, en Brexit heeft het hele politieke firmament vloeibaar gemaakt. Juist omdat Brexit zelf niets te bieden heeft, gaat het de politici om andere zaken, waar ze via het winnen van de slag om Brexit aan toe hopen te komen. Als ik het mag oversimplificeren, Theresa May wil van het VK een gesloten fort maken, Jeremy Corbyn wil een socialistische regering, de Brexiteers willen samen met hun zakenvriendjes de Britse rijkdommen verdelen en elkaar elke dag feliciteren met hun macht. En een paar rekeningen verheffen met Ierland.

Volksverraad

In de context van dit alles, waar sta je dan als een politicus of burger die een redelijke uitweg nastreeft – een oplossing die recht doet aan de belangen en voorkeuren van zo veel mogelijk mensen? Dat zo’n oplossing waarschijnlijk neerkomt op het instandhouden van een nauwe samenwerking met de EU stelt je al meteen voor een probleem, omdat een dergelijke suggestie door de schreeuwmedia meteen wordt weggezet als volksverraad – en politici, vooral die in de regering, zijn erg gevoelig voor wat deze media roepen.

Bovendien heb je een smet indien je op enig moment tegen Brexit hebt geargumenteerd – daarmee heb je je vereenzelvigd met de elite, en wie wil er in 2019 nou nog naar de elite luisteren? Zeg je nu en dan redelijke dingen, dan heb je ook nog eens het probleem dat de aarts-remainers je tot mascotte voor hun heilige strijd verheffen, waarmee je kansen op een dialoog met lieden aan de Brexit-zijde zijn verdampt.

Can of worms

Etnische en religieuze conflicten hebben de gewoonte om generatieslang door te etteren, tot een moment waarop geen van de betrokkenen nog weet heeft van de wortels van het conflict, alleen maar de zekerheid dat het eigen wezen en de eigen groepsverbanden hun kracht ontlenen aan de aanwezigheid van het conflict. Het zou dus kunnen dat we in het VK nog vele jaren bakkeleien over de EU, hoewel de huidige jonge generaties in grote meerderheid tegen Brexit zijn en het verwacht mag worden dat hun invloed geleidelijk zal toenemen.

De vraag is of er tegen de tijd dat de huidige machthebbers plaatsmaken voor een nieuwe generatie nog een open debat kan plaatsvinden, of dat er zoals in bijvoorbeeld Noord-Ierland (of, zeg, het Europese landbouwbeleid) een soort kunstmatig evenwicht wordt bereikt waarbij de geringste verandering het fundament onder het hele bouwwerk wegslaat. Wat in goed Brits ook wel ‘a can of worms’ heet.

Dutch social democracy has hit rock bottom. Rejoice!

Why a progressive alliance is the key to renewal for the PvdA.

Across Europe, social democracy is in unprecedented decline. The French PS was irrelevant at last year’s presidential and parliamentary elections and in Germany’s recent general elections the SPD lost yet more ground to rivals left and right. While the Labour Party in the UK may look like an exception to the rule, its 2017 election result owed a great deal to tactical voting – a last-resort strategy adopted by voters whose first-preference candidate or party was effectively disqualified by the first-past-the-post voting system. This article focuses on the Netherlands, where local elections on 21 March resulted in yet another downturn for the Partij van de Arbeid (PvdA). It argues that much like progressives in the UK, the Dutch left needs a progressive alliance, and that building such a pact offers social-democrats a path back to political relevance.

Only 12 years ago the Dutch social-democrats of the PvdA enjoyed a resounding success in nationwide local elections, winning almost 25 percent of the overall vote, and celebrating victories in Amsterdam, Rotterdam, The Hague and Utrecht. The party seemed to have overcome its difficult moment of the early 2000s, when large chunks of its traditional voter base had turned to populist parties instead.

Now, three electoral cycles on from that day, the PvdA has seen more than two-thirds of its vote share across the Netherlands evaporate – a fall from first to fifth among the national parties. Looking at the results of last week’s Dutch local elections, one would be tempted to think that their 2006 victory was their last. It may well have been.

While at the national level the collapse of the social democrats (in the 2017 general election) was abrupt and spectacular, their demise in local councils has been a gradual one. Take Amsterdam, where between 2006 and 2018 the PvdA went from 20 to 15 to 10 to 5 seats on the city’s 45-seat municipal council. The picture is similar (if less linear) in other places, and begs the question whether time is up for social democracy in the Netherlands.

The answer is both ‘yes’ and ‘no’.

Empty nest

As a party in its own right, the PvdA has little hope of regaining its status as the leading force of the Dutch left. The proportional voting system in the Netherlands has bred a diverse – some would say fragmented – political landscape. Voter loyalty is low: the electorate has seen all kinds of ‘landslide’ election results for the best part of two decades, gradually tempting even the most risk-averse voter into reconsidering their options. All of this has eroded the appeal of a traditional broad-church social-democrat party, which today to many voters just looks bland.

Screen Shot 2018-03-27 at 18.14.30

Map of the Netherlands showing the largest party per municipality (Image ANP)

In Amsterdam and Utrecht, cities with large populations of young, highly educated voters, the greens of GroenLinks were winners in last week’s local elections, receiving upwards of 20 percent of the vote. In Rotterdam and The Hague, where the ‘traditional working class’ electorate is bigger, victory went to local parties with populist roots. Denk, a new party speaking up for migrant communities, took multiple seats in all these cities’ councils. The list goes on, the picture is consistent: the voter constituencies formerly united in the social-democratic mainstream have branched out to new, bespoke political homes, leaving the PvdA a near-empty nest.

Green surge

While to some this may sound like a tragedy, it needn’t be. Sure, the demise of a largely progressive political party with all of its history, institutions, networks, and people represents a loss to Dutch politics and society. One that many, inside and outside the party, will continue to feel for some time to come. Nonetheless, the view from rock-bottom could be a hopeful one, as long as the Dutch social-democrats choose an inclusive path to renewal, one that recognises the challenges and opportunities of the wider progressive left, of which the PvdA used to be nucleus.

Nationally, Dutch progressives are on the back foot, and have been for some time. The so-called moderate parties of the right, as well as most media, are obsessed with anti-immigrant politicians, which the former shamelessly (and successfully) parrot for electoral gain. But it’s not all doom and gloom. While the left as a whole has contracted, the Dutch greens are breaking through into the mainstream, with GroenLinks winning big not just in university cities, but also in suburban areas and even in the industrial town of Helmond. All of this without diluting their message of rigorous economic reform, firm climate action, and welcoming refugees – a narrative previously associated with the electoral margins.

At the same time, the political emancipation of minority ethnic groups in the Netherlands has found a new vessel. Frustrated with barriers to representation within the mainstream parties, a group of non-white politicians broke away from the PvdA to form Denk, and quickly gathered a diverse following. Their agenda is a progressive one, mostly, and one that is finding a warm reception across migrant communities. While it is regrettable, of course, to find that the traditional parties have largely failed to empower migrant voices, the rise of Denk has the potential to improve the political representation and participation of people the traditional left was unable to reach.

Screen Shot 2018-03-28 at 09.56.33

Frans Timmermans   (Image Elsevier).

The diverse progressive left in the Netherlands further includes a socialist party which has proven to be a potent left-wing alternative to divisive populists, and which boasts a wealth of networks and support especially in (post-)industrial communities. It includes a green protest party, which focuses on animal rights and has steadily grown since its inception 15 years ago. It has a good deal of common ground with the liberal democrats of D66 and the social protestant party, both of which are currently propping up the country’s centre-right government. And there’s the PvdA itself still, with all its political capital and its swathes of widely-respected politicians, from Frans Timmermans (European Commissioner) to Khadija Arib (Speaker of the House of Representatives) to Ahmed Aboutaleb (Mayor of Rotterdam).

Rainbow pact

Of course, the internal diversity of this landscape of progressive parties is not without challenges. But in a nation which has the consensus politics of coalition in its DNA, it should not be beyond progressive leaders to build on shared priorities and confront the regressive right in a more unified manner. This is where a renewed PvdA could prove itself essential, and where it could find a credible raison d’être: in being the broker and architect of a progressive answer to 17 years of cagy, reactive politics, dictated by fear of the likes of Fortuyn and Wilders.

The lure of governing, of delivering the Prime Minister, has always made the social democrats averse to entering into alliances with other, smaller, forces on the left. Now that the 2017 general election has decisively freed it from those shackles, and with no other progressive party naturally dominating the pack, it’s time for the PvdA (and indeed others on the left) to give serious thought to a common agenda that is brave and robust in its ambition, and firm in its rejection of the reactive right narrative. It would require progressive parties to agree and communicate the political direction before an election, then set the policy accents on the basis of the result.

If successful, such a ‘progressive rainbow pact’ could change politics for generations to come. Firstly, its success would demonstrate that right-wing populism can be beaten in a proportional system without pandering to its agenda of identity politics and fear. Secondly, it would show that a highly diverse political landscape, nurtured by the mechanics of proportional representation, can produce not only a stable governing force, but one that delivers bold progressive change, encompassing the priorities of a diverse electorate. This should be the destiny of social democracy in the Netherlands – and arguably across Europe.

This article was written for Compass and originally appeared here.

 

GroenLinks: a big win against a bleak backdrop

The Dutch Greens should celebrate their win, but not the overall result

Left-leaning media in the UK and elsewhere have been teeming with jubilant headlines hailing the success of GroenLinks in the Dutch parliamentary elections on 15 March. Without doubt, their progress was remarkable and well-deserved. However, it would be wishful thinking to see in the Green gains, and in the smaller-than-projected increase of the right-wing populist vote, a definitive turn from bigotry to progressive politics in The Netherlands.

Klaver_2012

Jesse Klaver led GroenLinks to its best ever parliamentary election result.

Green success

The story of GroenLinks, the Dutch Green Party, certainly is an optimism-inspiring one: under the leadership of 30-year-old Jesse Klaver, they went from four seats to 14 in the 150-seat national parliament, making them the largest party on the left, a position they share with the Socialists.

The renaissance of green politics in the Netherlands was further emboldened by gains for the Partij voor de Dieren, a party originally dedicated to animal rights but today campaigning on a broader environmental justice platform, and for other – centrist – parties embracing climate action. It also appears that GroenLinks’ pitch to younger voters was successful, which will have contributed to the unusually high turnout of 80 percent.

Obama-style campaign

GroenLinks ran a near-flawless campaign, making the most of the charisma of its young leader in a style heavily inspired by the Obama campaigns of 2008 and 2012. The campaign was bold in its mission, billing GroenLinks as a party for everyone, not just the traditional niche of well-off environmentally conscious city dwellers.

For the first time (as this is not a common campaign instrument in The Netherlands), large numbers of members and supporters went out to knock on doors, even where support was likely to be modest. Meanwhile, leader Jesse Klaver was omnipresent in the media, and held slick rallies, the final one in the country’s biggest concert hall. It was sold out.

During the final weeks of the campaign, some polls had GroenLinks on 20 seats, which would have made it the second-largest party. In the end, they had to settle for shared fifth place, but could still boast having the biggest net gain of all. The mood at GroenLinks’ election results gathering in Amsterdam was euphoric, while national media indulged in speculation about Green participation in a new coalition government.

Right rhetorics and left losses

Yet, as Jesse Klaver was making his ‘victory’ speech to Green campaigners, he must have known that GroenLinks’ result was a double-edged sword. Two miles away, the Social Democrats of the PvdA were reflecting on their biggest-ever defeat, losing three-quarters of their vote share, and 29 of their 38 seats. Yet again, the Dutch left finds itself weakened overall. Some polls suggest that of GroenLinks’ ten new seats, as many as six were gained at the PvdA’s expense.

The election result will pave the way for a centre-right coalition, which may or may not include GroenLinks. Two of the parties almost certain to govern, VVD and CDA, are portrayed in international media as part of the response to rising populism, while Dutch analysts rightly point out that these traditional right-wing parties have in effect espoused much of the anti-immigration rhetoric of the extreme right. They do not make natural coalition partners for the Dutch Greens, whose narrative was the very opposite.

What on the surface may seem a clear rejection of right-wing populism and a boost for green and progressive politics, hides the reality of a divided nation, where the agenda of the likes of Trump and Le Pen has made gradual progress for more than 15 years, leaving the left perpetually on the back foot.

Whether as junior coalition partners or as opposition leaders, GroenLinks must continue to present an appealing alternative to nationalist bigotry. They have never been in a better position to do so.

This piece was first published on Bright Green, 21 March 2017. 

 

Leaders’ debate bingo (advanced)

Here are ten words that I predict will receive very few mentions in this evening’s leaders’ debate on ITV – the only scheduled televised confrontation in the run-up to the UK general elections on 7 May.

Not random words of course, but things that you might reasonably expect the parties represented to care and differ about. Things that voters ought to know in order to make up their mind.

I suggest using them for election debate bingo this evening. In some circles this has become a popular game: listing words or terms that participants are likely to use, and crossing them off as they are said. I thought we could make that game a little bit more interesting for this evening by suggesting ten words that, despite their political relevance, are likely to remain in the margins. Write them onto your bingo form and there will be suspense until the end of the debate – can one of them please mention…?

Screen shot 2015-04-02 at 16.47.441. Food. The horse meat scandal was only a short while ago and that is just one of many aspects of food security and regulation that need to be addressed.

2. Drugs. Past governments have wilfully ignored evidence that the UK policy on drugs is ineffective.

3. Ukraine. Escalation of this conflict will have repercussions all over Europe and the UK cannot afford to remain a bystander.

4. TTIP. The Transatlantic Trade and Investment Partnership – this deal between the US and the EU would see corporations getting much greater power to get around national legislation.

5. Gender pay gap. The most prominent of a range of gender equality issues that have the UK trailing other European countries.

6. Mental health. The achilles heel of the NHS.

7. Palestine. The re-election of Netanyahu in Israel implies that the road to peace remains long, while the wounds of the latest Gaza war haven’t healed at all.

8. Cycling. Prevention is the easiest way to reduce the cost of the NHS and the public health benefits of cycling are uncontested.

9. Flooding. A constant risk to many areas of the UK with far-reaching economic (as well as human) consequences.

10. Airport expansion. The grotesque PR war between Heathrow and Gatwick distracts from greater strategic questions about the north-south divide and climate change.

Crossed them all? Tweet BINGO to @DialoguebyRemco to claim your prize.

A most curious election result

Something extraordinary happened in yesterday’s provincial elections in the Netherlands. It wasn’t a landslide of any sort; in fact the right-wing liberals of the VVD held on to their lead. Neither was there a new populist movement – and the Netherlands have seen rather a few over the past 15 years – that took the provincial parliaments by storm. What was remarkable, and I believe unprecedented, is that none of the parties secured more than one-sixth of the vote.

That’s right. Overall the VVD secured the biggest number of seats in these elections with just shy of 16 percent of the vote. Five other parties each polled between 10 and 15 percent nationally. The combined vote share of the three most successful parties in these elections fails to even hit 45 percent. Indeed in ten of the Netherlands’ 12 provinces, a minimum of four parties are needed to form a majority government.

The fragmentation of the political landscape in the Netherlands has been a gradual process, punctured by various shock results. The country’s undiluted proportional representation system has accommodated a tradition of political diversity, with new parties finding few obstacles on their way into parliaments. Often the political lifespan of such new parties has been short, particularly if they ran on a single-issue ticket. Having said that, some parties that made their entry into politics in my lifetime have become part of the fabric of Dutch politics with representation at all levels.

While the rise of new political parties is one aspect of a two-sided story, the decimation of formerly dominant parties is the other. In the general election of 1989, the christian-democrats (CDA) and social-democrats (PvdA) together obtained more than two-thirds of the vote. Yesterday’s result puts them on less than 25 percent combined. Oddly, this has not forced these former giants into the political margins. It would still only take a minor swing one way or the other for CDA or PvdA to be the Dutch voters’ top choice again – for what that is worth of course.

Screen shot 2015-03-19 at 23.14.20

The 75 seats in the Dutch senate, which will be allocated on the basis of yesterday’s election results, will be divided between 12 political parties. Progressive liberals (D66), socialists (SP) and anti-immigration populists (PVV) will be present in similar numbers to VVD, CDA and PvdA. Other groups will include the animal rights party, the 50-plus party for senior citizens and two religiously-guided parties of protestant signature.

It will be worth keeping an eye on Dutch politics in the next few years. While the Netherlands have a long history of multi-party democracy, the balance of power has never been as delicate as it is now. Could this fragmentation be a blessing in disguise and result in greater representation of the electorate’s diverse priorities in decision-making, or will it expose the limitations of proportional representation?

Should the political parties fail to devise a credible way of working together constructively, how will voters respond: what would a vote against fragmentation look like?

What drives Frank and Claire Underwood?

This Friday, 27 February, marks the release of the third season of the Netflix drama series House of Cards, in which Kevin Spacey and Robin Wright star as a power hungry couple willing to make all kinds of sacrifices on order to tighten their grip on Washington DC’s political landscape.house-of-cards


I have only recently watched, binge style, the first and second season of the series, that see Spacey’s character Frank Underwood progress from an influential politician to a very influential politician, to a very very influential politician. His path to greater power is, to put it mildly, not without collateral damage: the ever growing pile of crimes, lies and scandals are a constant threat to his position, requiring him and his entourage to keep everything in check, by whatever means necessary.

To the viewer all of this is highly attractive. While Underwood keeps pushing the limit, committing acts that we are unlikely to sympathise with or forgive, he retains our loyalty by addressing us directly, putting us in a position of complicity. We too become obsessed with power, Frank Underwood’s struggle for power, and despite everything we want him to succeed.

While the machiavellian scenes in the Capitol and the White House are utterly entertaining, to me the real power of House of Cards lies in the dynamic between Frank and his wife Claire, played by Robin Wright. My favourite scenes are those where the two of them sit in the window of their Washington town house, late at night, smoking or not smoking, and take stock of where their project is at.

Claire Underwood is her husband’s equal, and beyond a doubt the only person in the world that he respects as such; indeed, she may be the only person with lasting power over him. Their marriage is indestructible, because it has become amalgamated with their project. It allows for infidelity on the physical side; fidelity to the project seems to matter a great deal more. The understanding that Claire and Frank have on this is beautifully portrayed, conversations between them often condensed into a few ambiguous phrases accompanied by meaningful regards.

Twenty-six episodes in and I still haven’t caught a glimpse of the Underwoods’ political substance. 

The question that seasons one and two left unanswered, I feel, is the big why? Twenty-six episodes in and I still haven’t caught a glimpse of the Underwoods’ political substance. Where they do take a stance it always seems to be on the grounds of pragmatic opportunism, granting them the easiest path to greater power. While Claire’s efforts for clean water and the persecution of sexual offenders may appear sincere, each time she proved quite ready to let go of her principles if that would give her the upper hand. Frank, meanwhile, only seems to engage in responding to urgent political problems, making him the master plumber of Washington DC.

There have been a few hints with regard to the why-question. Frank Underwood told us why he holds power over money, implying that money doesn’t last, while power “is the old stone building that stands for centuries”. Is that to say that greatness, being remembered as a historical figure, is what drives Frank? What is that worth if not associated with actual accomplishments? Alternatively, could he have become obsessed with power just ‘because he can’?

In another episode, during one of their window scenes of course, Claire wonders what it all is for and the couple seem to contemplate, ever so briefly, whether their quest for power needs deeper justification, with an implicit suggestion that they might consider having a child. Claire’s question, as well as her flirt with procreation, are swiftly brushed aside, like any other obstacle the Underwoods encountered on the way.

I sincerely hope that the third season will at least begin to answer this question by giving us greater insight in Frank and Claire’s pasts, which will no doubt contain some clues as to the origins of their hunger. Similarly, it should be revealing to see how they will deploy the power they currently hold – apart from keeping at bay the enemies they made on the way.

Submission – an almost perfect storm

Michel Houellebecq is an author with the capacity to alter, if not enhance, the way I see the world.

When, in his previous novel The Map and the Territory he had the character named Michel Houellebecq brutally murdered, I took that to imply that he was burying the author Michel Houellebecq too. The publication of his latest novel Submission, last month, was therefore a very welcome surprise.

The novel has had its dose of pre-publication controversy, owing to its theme: a France that elects a muslim president in the year 2022. It appears all the more sensitive in the light of the recent assault on the offices of Charlie Hebdo, which ironically coincided with the book’s release in France.

Soumission CoverA perfect storm

I found Submission to be a typical Houellebecq novel: exposing and exploring the instabilities of our civilisation, and using these observations to make a scenario that at first sight seems far-fetched (almost) credible. The author masters the art of creating a perfect storm out of several minor depressions, building up so seamlessly that the reader is bound to get sucked in.

The result of this perfect storm is, of course, the eventual inauguration of an extremely capable muslim politician as the president of France. But the new president is not at the centre of the story: we only become aware of the political changes through the observations of the novel’s narrator: an academic named François.

A turn to religion

With François we are in familiar Houellebecq-territory: an unpretentious lonesome Parisian man of a certain age with a modest appetite for socialising – more spectator than actor. François’ career is built around the work of 19th-century author Huysmans, whose quest for happiness eventually saw him becoming a devout catholic.

François’ observations of Huysmans are craftily intertwined with the changes to the world around him, allowing Houellebecq to portray France’s new regime not as a turn to islam, but much more as a turn to religion, complete with the re-valuation of the family as its cornerstone.

Europe’s suicide

Throughout the story François has a number of chance encounters with colourful characters, all of them male and capable of long monologues, who in turn contribute to an intricate analysis of modern-day Europe, thereby setting the scene for the extraordinary revolution that takes place while François eats his ready meals and undertakes his haphazard trips.

One of these characters brings up a parallel with the demise of the Roman Empire, quoting philosopher Arnold J. Toynbee who said that societies usually die of suicide, not assassination. The suggestion is that 21st-century Europe is worn and weak, and void of ideas as well as leadership, making it fragile enough to submit itself to an alternative ideology – that of islam.

Submission of woman to man

Submission wouldn’t be a Houellebecq novel if there wasn’t a constant lingering of François’ sexual desires, and many of his reflections on the changing society outside his apartment seem to centre on how they might affect his access to pleasure. While he quietly deplores the disappearance of the miniskirt from Paris’ streets, he develops a fascination for polygamy.

While on the surface the novel may emphasise the submission of man to religion, the implied submission of woman to man is as important a strand, and a more troublesome one to swallow. Houellebecq chose to circumnavigate any female perspectives in Submission, perhaps because that was convenient for his plot, but hopefully also to make a point to his audience – that even a moderate islamic rule would greatly affect gender equality. The same Houellebecq, after all, gave us the unforgettable motto “DEMAIN SERA FEMININ” in one of the early chapters of Atomised.

In all, Houellebecq once again fascinated me with his big observations, his diagnosis of present-day Europe, and his well-underpinned speculations on the next crossroads that our society may stumble upon. Recent events continue to vindicate his remarks on the volatility of the European electorate and the inadequacy of mainstream parties. However, his perfect storm is too engineered and will no doubt be tempered by the reality that women make up half of the electorate as well as an increasing proportion of the leadership.

We now own another bit of you: Agree or Cancel

The question how modern technology affects modern democracy has always been a popular one among writers of fiction, and the answer usually has a hint of dystopia to it. To me there is something irresistible about these ominous scenarios, probably because they speak to my fears about our inability to control what we create.

The_Circle_(Dave_Eggers_novel_-_cover_art) The latest bit of doom fiction I devoured was Dave Eggers’ novel The Circle (2013). It pictures a social media company – The Circle – that has superseded and incorporated all the current Internet giants and their services, most notably Google, Facebook and Twitter. As it grows, it inevitably turns its interest to politics, and soon enough politicians are coerced into needing The Circle to assert their credibility. The novel cleverly depicts this as a step-by-step process, where it is difficult to determine which of these steps might raise sufficient alarm for an independent authority to intervene. By the end of the story, it is all but inevitable that signing up to The Circle becomes mandatory for all citizens, and that their democratic participation will be channelled through the social network.

All the while The Circle profiles itself, very successfully, as a benign enterprise, a movement that changes the world for the better by making all information available, phasing out uncertainty – or in the lingo of The Circle, ‘secrets’. Full and total transparency, according to the company’s philosophy, will benefit every citizen, facilitating decision-making and exposing risks. In return for all this help, citizens only need to open themselves up to The Circle, sharing all that can be known about them so that the network can provide them with tailored services, offers and suggestions, resulting in better and more efficient lives.

This, of course, is the crux of the power relationship: in the end The Circle, just as its likes in the real world, provides programmes and algorithms – its users provide the data that enables it to dominate the Internet. The more information people supply – by posting on a social network, making an online purchase, or sending an email – the greater The Circle’s ability to aggregate relevant information, and the greater the draw to others to join the network. And true enough, virtually everyone will at some point succumb, as the vastness of the information and services offered will seem worth giving up a bit of one’s privacy.

“…today most of us are already citizens of the Internet as much as we are citizens of our countries or cities.”

Of the many thoughts provoked by The Circle, the most salient one to me is the question how our existing democratic mechanisms will fare as the digital symbiosis of Internet companies and citizens continues to thrive. While society moves in a direction that sees us rely ever more on Google, Facebook and others, we have little or no formal ways to influence their behaviour, with the only alternative to ‘Agree’ usually being ‘Cancel’.

I would argue that today most of us are already citizens of the Internet as much as we are citizens of our countries or cities. Such a dual citizenship indeed suggests that the significance of our offline citizenship is eroding, and that the democratic control that we have over our decision-makers covers only part of our existence. With the balance shifting towards online life, and with politicians gratefully embracing social media to comment, engage and campaign, I wonder how long it will take for elections to be replaced by a pop-up asking us whether we agree with the proposals or choose to be excluded.